Videnskap

Dagpenge

Hvis du i en periode er ledig, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge fra STA.

For at være dagpengeberettiget skal du:

 • Være ledig.
 • Have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år.
 • Opfylde arbejdskravet, dvs. inden for de sidste tre år have haft mindst 52 ugers (1.924 løntimers) fuldtidsarbejde eller 34 ugers (1.258 løntimers) arbejde som deltidsforsikret. Arbejdet skal ligge i medlemsperioder.
 • Opfylde [rådighedsforpligtelsen], herunder søge arbejde og være registreret som jobsøgende på ’Min Side’ på Jobnet.dk
 • Kunne påtage dig et arbejde 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret, og 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret.

Unemployment benefits

Dagpengesatsen

Den individuelle dagpengesats gælder mindst 1 år, og bliver beregnet ud fra den løn, du fik de sidste 3 måneder før du blev ledig. Derefter kan der beregnes en ny sats, hvis du har haft arbejde og har været afmeldt Jobcentret i 3 måneder. STA beregner din dagpengesats ud fra 90 % af din skattepligtige løn i de sidste 3 måneder (svarende til 12 uger, hvis du er uge- eller fjortendageslønnet). Du kan dog aldrig få mere end maksimumsatsen på 3.625 kr. om ugen som fuldtidsforsikret og 2.415 kr. om ugen som deltidsforsikret.

Du kan beregne dine dagpenge dagpengeberegner.

Hvis du er nyuddannet
Hvis du er nyuddannet og ledig, får du udbetalt dagpenge ud fra en fast sats, nemlig dimittendsatsen. Du kan tidligst få beregnet en ny sats 6 måneder herefter, og når du har haft 3 måneders (svarende til 12 ugers) arbejde.

Dagpengekortet indsendes en gang om måneden
STA udbetaler dagpenge en gang om måneden. Vi beregner dagpengene ud fra de oplysninger, du skriver på dit dagpengekort. Dagpengekortet er et skema, der gælder for 4-5 uger ad gangen. Her skal du blandt andet skrive, hvor meget arbejde du har haft, om du har holdt ferie, om du har været syg mm. Kortet skal sendes til STA, hvorefter dine dagpenge bliver sat ind på din konto den næstsidste hverdag i måneden.

Dagpengekortet skal indsendes til STA hver gang, en periode er slut, nemlig den næstsidste søndag hver måned. Du mister retten til dagpenge, hvis dagpengekortet er indsendt senere end 3 måneder efter udløbet af perioden.

 dagpenge-dagpengeberegner

Indsendelse af dagpengekortet

Du kan udfylde og indsende dagpengekortet på to måder:

 1. Tast dagpengekortet direkte på STA’s hjemmeside. Det gør du ved at bruge STA Selvbetjening. Hvis du er ny bruger, skal du bestille en pinkode: pinkode.
 2. Hent dagpengekortet på Arbejdsdirektoratets hjemmeside, print det ud, udfyld det og sende det med posten til STA: Arbejdsdirektoratets hjemmeside.

Korrekt udfyldning af dagpengekortet
Dagpengekortet er et skema, som består af en række felter, der skal udfyldes korrekt for at undgå, at din udbetaling af dagpenge bliver forsinket. Det er en god idé at læse bagsiden af dagpengekortet inden, du udfylder det. Følgende felter skal altid udfyldes:

 • Dit CPR-nummer (i dagpengekortets øverste, højre hjørne).
 • Dit antal arbejdstimer dag for dag (også lørdag/søndag), samt arbejdsgiverens navn og adresse. Du skal tilsvarende angive dine arbejdstimer, hvis du har selvstændig virksomhed.
 • Eventuel ferie, sygdom, deltagelse i undervisning og andre forhold, der har indflydelse på din ret til dagpenge.
 • Dato og underskrift.

Kalender over udbetalingsdatoer
Her kan du se en kalender over, hvornår dagpengekortet skal sendes, så dagpengene sættes ind på din konto den næstsidste hverdag i måneden:

Udbetalingskalender

Hvor længe kan du få dagpenge, hvis ikke du får arbejde?
Som hovedregel kan du få dagpenge i 4 år (208 uger) inden for en referenceperiode på 312 uger. Referenceperioden er det tidsrum, hvor der kan udbetales dagpenge eller andre ydelser. Vær opmærksom på, at du bruger en hel uge af din ret til dagpenge, hver gang der i en uge udbetales ydelser, uanset hvor få timer/dage i den pågældende uge, der udbetales for.

Ret til dagpenge
Du har ret til dagpenge, når du som fuldtidsforsikret har haft 52 ugers (1.924 løntimers) ustøttet arbejde eller som deltidsforsikret har haft 34 ugers (1.258 løntimers) ustøttet arbejde inden for 3 år.

Generhvervelse af retten til dagpenge
Hvis du har opbrugt retten til dagpenge, har du ret til en ny dagpengeperiode, når du som fuldtidsforsikret har arbejdet i 26 uger (962 løntimer), eller som deltidsforsikret har arbejdet 17 uger (629 løntimer) inden for 3 år. Støttet arbejde, fx ved ansættelse med løntilskud, kan ikke indgå i beregningen af en ny dagpengeperiode.

Dagpenge

Særlige regler for 55-60-årige
Hvis du er fyldt 54 år inden den 1. januar 2007, og din dagpengeret udløber, når du er mellem 55 og 59 år, kan du fortsætte med at modtage dagpenge til indtil du fylder 60 år, såfremt du kan gå på efterløn som 60-årig. Du skal gå på efterløn på din 60-års-fødselsdag.

Seniorjob i stedet for forlænget dagpengeret
Et seniorjob er arbejde i din kommune til overenskomstmæssig løn. Du har ret til seniorjob, hvis du er mellem 55 og 59 år, har opbrugt retten til dagpenge og ikke har ret til forlængede dagpenge. Det er dog en forudsætning for at komme i seniorjob, at du har ret til efterløn og at du går på efterløn, når du nå efterlønsalderen

Forbrug af dagpengeperioden
Du forbruger af din dagpengeperiode (på 4 år), når du får udbetalt:

 • Dagpenge.
 • Feriedagpenge.
 • Uddannelsesgodtgørelse.
 • Sygedagpenge i op til 6 uger. Sygeperioder fra og med 60 år medregnes ikke.
 • Aktivitetsydelse.
 • VEU-godtgørelse.
 • SVU-godtgørelse.
 • Efterløn.

Du forbruger også af dagpengeperioden, når du har karantæne.

Pligter og muligheder i dagpengeperioden
Når du modtager dagpenge, skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal være aktivt arbejdssøgende og stå til rådighed for formidlet arbejde. Denne pligt gælder, uanset om du deltager i tilbud. Jobcentret kan dog fritage unge under 25 år for denne pligt, hvis de er uden uddannelse og deltager i et undervisningstilbud af 18 måneders varighed.

Du skal mindst hver 7. dag bekræfte, at du fortsat er jobsøgende. Det gør du på ’Min Side’ på Jobnet.dk.

Du skal møde op til de samtaler, du indkaldes til, ligesom du skal følge Jobcentrets henvisninger og formidlinger. Jobcentret skal altid have besked om forhold, der har betydning for, at kontakten kan opretholdes, fx ændringer i bopælsadresse, sygdom, ferie mm.

STA har pligt til at kontrollere, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor bør du notere dig hvor og hvornår, du søger job.

Du kan miste retten til dagpenge

Hvis STA er i tvivl om dine medlems- og udbetalingsforhold, har vi pligt til at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at træffe en korrekt afgørelse. Grundlaget for udbetalingerne skal være korrekt, og det betyder blandt andet, at du har pligt til at oplyse om alle forhold, der har indflydelse på din ret til dagpenge. STA er underlagt Arbejdsdirektoratet, som med jævne mellemrum foretager stikprøvekontrol af ansøgningsblanketter og ydelseskort, ligesom de sammenholder skatteoplysninger med udbetalte ydelser. Hvis Arbejdsdirektoratet vurderer, at du har fået for meget udbetalt, skal pengene tilbagebetales. Derudover vil du enten få karantæne eller i værste fald blive slettet som medlem af STA.

Feriedagpenge
Hvis du skal søge om feriedagpenge, kan du hente blanketter direkte fra Arbejdsdirektoratets hjemmeside
Du kan læse mere om ferie og feriedagpenge ferie og feriedagpenge.