Videnskap

LEC-LØN nyhedsbreve fra 1999

Modern historie, vi ser 15 år tilbage:

Oprindeligt udsendt 24/2 (nr 2304.01), men er
genudsendt med enkelte rettelser 30/3.

JOBREGISTRERING

VIGTIGT, VIGTIGT !!
Ændringer fra og med lørdag aften, d. 27. februar 1999.

Akkordkartotekets billede for JOB-numre ændres, og funktionaliteten
med reserverede JOB-numre, der er beskrevet i Jobregistreringens
Brugerhåndbog afsnit 7.3 side 7.1 afløses af ‘frit valg’ til at kæde
JOB-nummer sammen med lønarter via det eksisterende felt ‘Lønart til
jobnr’ i JOBO, 2. Akkordoplysninger, 7. JOB.

Yderligere oprettes ét nye felt: ‘Automatisk fravær’

JOBREGISTRERING

Automatisk fravær:
Alle JOB-numre kan med kode ’1’ sættes til at arbejde under
proceduren ’Automatisk fravær’. Dvs. at udstemplinger fra disse jobs
i fraværstidsrummet automatisk kan udregne fraværstiden til
mødetidprofilens yderpunkt.
Ved nyoprettelser af JOB-numre skal virksomhederne selv fremover sikre, at
koden for ’Automatisk fravær’ er oprettet korrekt. I forbindelse med
igangsætningen vil LEC maskinelt sætte kode ’1’ i feltet for de
JOB-numre, der indtil nu har været anvendt til automatisk fravær.

7 JOB-numre vil fortsat være reserverede til bestemte formål:

JOB-nr. Anvendelse Fast LA
000000 Stop på gruppeakkorder
000078 Automatisk komme for sent 039
000079 Automatisk gået for tidligt 038
000092 Barns 1. sygedag 030
000097 Transporttid ved udlån 035
000098 Afstemning af timer/tilstede 035
000099 Pausestempling 035

VIGTIGT!
Virksomhederne skal inden udgangen af lønuge 09 have ændret
lønartsnumrene. Se nedenfor.


2 lønarter SKAL udskiftes på 2 JOB-nr.:
I forbindelse med Overenskomst 1999 SKAL de 2 JOB-nr., der anvendes
til ’syg/ulykke i arbejdstiden’ have ændret lønart som vist i næste
spalte:

Betydning Gl. lønart  Ny lønart
Syg i arbejdstiden 031 141
Ulykke i arbejdstiden 032 142

De nye lønarter skal virksomhederne selv rette på de JOB-numre, der
anvendes til de nævnte funktioner. Se nærmere om årsagen i
efterfølgende afsnit om den nye overenskomst.


Nyt: I JOBO, billede STEM tages der fremover IKKE højde for
overtimer (LA 010-013) i beregning af ‘Afstem timer’, hvis der er kode for
lørdag eller søndag.


OVERENSKOMST 1999

Overenskomsten mellem Slagteriernes Arbejdsgiverforening-er og
Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet er blevet godkendt d. 19/2
1999. Overenskomsterne for ’Metal-området’ og for trikinsøgere
afgøres først d. 26/2 1999, og der tages derfor forbehold herfor i
nedenstående. Konsekvenserne for LEC-LØN, Akkordløn, er blevet drøftet
med Brugerudvalget på et møde d. 19/2 1999 på LEC.
Følgende tiltag er blevet aftalt:


NYT felt i ALON, billede LART:
Fra og med week enden 6-7/3 1999 indføres et nyt felt på
lønartskartoteket. Feltets betegnelse er: ’Lønartens egen sats’.
Alle lønarter, der skal anvende enten en fast sats eller en max. sats
skal fremover have oprettet sin egen sats i det nye felt. Dette erstatter
de faste satser i ALON, billede VSAT, der senere udgår sammen med
programmerede satser.
Årsagen er, at der ikke længere er et ensartet forløb i de satser, der
hidtil har ’lænet sig op af satsen for ’Sygeløn’. Det er
lønartens betydning, der bestemmer om der anvendes ’fast sats’ eller
’max. sats’.

Proceduren for dagpenge

Ved anvendelse af ’max. sats’ laves der maskinelt check på
indtjeningens størrelse over til listen ’Dagpengesats’. Hvis der ikke
i input eller andre steder findes en sats til den pågældende lønart,
anvendes ‘Lønartens egen sats’. Nedenfor er vist de ’Lønartens egen
sats’, der SKAL oprettes, inden lønkørslen for lønuge 09/99:

NB! Virksomhederne opretter selv.

LØNARTENS EGEN SATS

Lønart Betegnelse Sats
030 Barns 1. sygedag 90,00
036 Sygdom, dagpenge 74,54
037 Ulykke, dagpenge 74,54
129 *) Barsel, dagpenge 74,54
130 *) Barsel, supplering (løn under barsel) 100,00
136 *) Sygdom, supplering (løn under sygdom) 95,00
137 *) Ulykke, supplering (løn under ulykke) 95,00
138 Kursus på virksomhedens foranledning 100,00
141 *) Delvis FRAVÆR, syg i arbejdstiden 95,00
142 *) Delvis FRAVÆR, ulykke i arbejdstiden 95,00
143 *) Udbet. af opsp. FRIDAG ved fratrædelse 110,00

*) se efterfølgende afsnit

Overenskomst-punkter:

c) Ændringer i procedurer for …
Delvis FRAVÆR (syg / ulykke i arbejdstiden) § 29
SYGDOM / ULYKKE § 31
BARSEL og adoption § 32
d) Optjening af …
FRIDAGE § ny
e) Ændringer af …
Skifteholdsdrift pr. 4/10 1999 (fra 35 t til 34 t) § 4
Generelle satser pr. 1/3 1999 § 20
Sats for LA 138, Kursus på virksomhedens foranledning § 29
Arbejdsmarkedspension. PNN-satser § 3
Håndværkernes arbejdstid (special-tilfælde) § 1
Gruppeliv

 

ad c)
DELVIS FRAVÆR, §29:
Denne type fravær skal ikke længere betales med timeløn (LA 006 + LA
009). Betalingen er fremover kr. 95,00 pr. fraværstime (fast sats). Der
indføres derfor 2 nye lønarter

LA 141, Syg i arbejdstiden
LA 142, Ulykke i arbejdstiden

NB! De 2 nye lønarter skal IKKE adderes til komme- og gåtimer (LA
006). Registrerede timer skal være mindre end én hel dag. De 2 nye
lønarter vil indgå i outp. 240, Fraværsstatistik. De hidtil anvendte
lønarter LA 031 og LA 032 overgår til fri anvendelse til ’anden frihed
i arbejdstiden’ med timeløn på samme måde som LA 033 og 034. LA 031
– 034 medregnes ikke i fraværsstatistik.

SYGDOM / ULYKKE, §31:
Proceduren for dagpenge / sygeløn skal ændres. Betalt fravær på grund
af sygdom eller ulykke skal ikke længere betales som enten LA 036 / 037
med dagpenge (AMB-fri) eller LA 136 / 137 med sygeløn (AMB-pligtig).

’Løn under sygdom eller ulykke’ betyder fremover fuld dagpenge på
LA 036 / 037 (AMB-fri) + evt. supplement på LA 136 / 137 (AMB-pligt).

INPUT som (timer x sats):
Hvis der KUN skal ydes dagpenge: Tast LA 036 / 037.
Hvis SYGELØN: Tast alt som LA 136 / 137.
Hvis der kun tastes ‘beløb’ omgås automatikken.

AUTOMATISK behandling på lønafregning hvis inkl. supplement:

LA Tekst Timer/ enh. Sats Beløb AMB
136 Supplement SYG (37,00) 13,98 517,26 pligt.
036 Dagpenge SYG 37,00 74,54 2.758,00 fri
137 Supplement ULYK (37,00) 13,98 517,26 pligt.
037 Dagpenge ULYK 37,00 74,54 2.758,00 fri

De viste satser er ’max. satser’. Der er maskinelt check på
indtjeningens størrelse op mod listen ‘Dagpengesats’.

Automatisk beregning af sats til SUPPLEMENT:
’Sygeløns-sats’ – (’Max. DP-sats’ x 100) / (100 – ’ AMB-%’)
Eks.: kr. 95,00 – (kr. 74,54 x 100) / (100 – 8%) = kr. 13,98
Der skal IKKE beregnes LA 157, ATP ved sygedagpenge, når der betales
supplement (input som LA 136/137 med enheder).

Refusionsmarkering vil kun få indflydelse på dagpenge-delen.

BARSEL OG ADOPTION §32:
Proceduren for løn under barsel skal ændres. Betalt fravær for barsel
skal ikke længere betales som enten LA 129 med barselsløn (AMB-pligtig)
eller LA 130 uden betaling.

’Løn under barsel’ betyder fremover fuld dagpenge på LA 129
(AMB-fri) + evt. supplement på LA 130 (AMB-pligt).

INPUT som (timer x sats):
Hvis der KUN skal ydes dagpenge: Tast LA 129.
Hvis BARSELSLØN: Tast alt som LA 130.

Hvis der kun tastes ‘beløb’ omgås automatikken.

AUTOMATISK behandling på lønafregning hvis inkl. supplement:

LA Tekst Timer/ enh. Sats Beløb AMB
130 Supplement BARS (37,00) 13,98 517,26 pligt.
129 Dagpenge BARS 37,00 74,54 2.758,00 fri

De viste satser er ’max. satser’. Maskinelt tages der højde for
indtjeningens størrelse.

Automatisk beregning af sats til SUPPLEMENT:
’Barselsløn-sats’ – (’Max. DP-sats’ x 100) / (100 – ’ AMB-%’).
Ved ’Barselsløn-sats’ tages maskinelt højde for indtjeningens
størrelse. Barselsdagpenge og barselssupplement er ferie- og
SH-berettiget samt PNN-pligtigt.
Der skal IKKE beregnes LA 157, ATP ved sygedagpenge, når der betales
supplement (input som LA 136/137 med enheder). Refusionsmarkering vil kun
få indflydelse på dagpenge-delen.


Ovenstående overenskomst-punkter forsøges gennemført inden
lønkørslen for lønuge 09, tirsdag 9/3 1999.
NB! Hvis der bliver tidsmæssige
problemer, vil der tilgå nærmere.


ad d) Optjening af FRIDAGE, § ny
Dette punkt vil generelt blive udsat indtil
ultimo april/primo maj 1999. Dog vil en enkelt lønart blive åbnet af
hensyn til fratrædelser i den mellemliggende periode. LEC’s
løsningsforslag er godkendt af Brugerudvalget og Slagteriernes
Arbejdsgiverforeninger og er som følger:

Alle medarbejdere kan i perioden 1/3 1999 – 27/2 2000 optjene 2
FRIDAGE. Derefter optjenes 3 FRIDAGE pr. år.
Følgende fraværsårsager anullerer optjening af fridage, når der er
registreret en hel uges fravær:

FRAVÆR UDENFOR OPTJENING TIL FRIDAGE

LA Betegnelse Begrænsning
036 Sygdom > 6 måneder
037 Ulykke > 6 måneder
129 Barselsorlov UDEN betaling straks
131 Sabbat straks
132 Uddannelsesorlov straks
133 Børnepasningsorlov straks
139 Strejke straks

FRIDAGE skal administreres via et nyt kartotek ‘FRIDA’.

FRIDA vil komme til at indeholde følgende:

  • Et tælleværk, der pr. lønkørsel adderer ugens ‘fridags-faktor’
    (4 dec.) til foregående uges optalte rullende sum af
    fridags-faktorer’.
  • Et saldofelt, der skal indeholde værdien ‘1’ pr. optjent HEL fridag
    inkl. hver fridags valørdato.

Funktionen i FRIDA skal ved hver lønkørsel være:
Når tælleværket med fridags-faktorer når til værdien for en hel
fridag (7,40 timer for fuldtidsansatte), så subtraheres fridagsværdien
fra tælleværket og overføres til saldofeltet med værdien ‘1’ sammen
med en valørdato. Dette betyder, at medarbejderen har optjent 1 fridag,
der nu er klar til ‘at blive brugt’ (skal anvendes inden 1 år).

For deltidsansatte skal anvendes en forholdsmæssig reduceret
fridags-faktor. Reduktionen opnås ved at sammenligne heltids-ansattes
time værdi for en hel fridag med en tastet time-værdi for
deltids-ansattes hel fridag.

LEC-LØN nyhedsbreve fra 1999

Den tastede værdi for deltids-ansatte skal ske i KARM, billede MEKO,
hvor der oprettes et nyt felt ‘Timeværdi for fridag’. ‘Timeværdi for
fridag’ skal IKKE anvendes til heltids-ansatte medarbejdere herunder
medarbejdere på skifte- eller weekend hold.

FRIDAGS-faktorer:
I perioden med 2 fridage = 0,2846 pr. uge
I perioden med 3 fridage = 0,4269 pr. uge

Ved fuld beskæftigelse fra uge 09 til uge 34 vil der være optjent
7,40 timer i tælleværket, der resulterer i 1 fridag.

INPUT:
Der bliver mulighed for at justere i såvel tælleværk som i saldi via 2
nye lønarter.

UDBETALING:
Udbetaling af hele fridage sker via en af de ny lønarter, der skal have
max.-satsen = kr. 110,00 (indtil 27/2 2000). Udbetaling af timer i
tælleværket i tilfælde af fratrædelse skal ske via en anden af de nye
lønarter.

FRIDA-overgangsordning:
Indtil FRIDA er etableret skal der være mulighed for at med-arbejdere,
der fratræder, kan få udbetalt de timer, der kunne have været optalt,
hvis tælleværket var i drift. Dertil åbnes fra og med lønuge 09/99 for
en ny lønart 143. Lønart 143 kan anvendes via KA 09, hvor der tastes et
manu-elt beregnet timetal i intervallet 0,01 – 7,39 timer. Som sats tastes
max. kr. 110,00 (husk at checke indtjeningen med listen ‘Dagpengesats’).

I forbindelse med den endelige igangsætning vil LEC informere om de
hidtil anvendte LA 143-poster.

Da fridage først får pengemæssig værdi i forbindelse med afholdelse
af fridage og ved fratrædelse, mangler virksomhederne en regnskabsmæssig
oplysning om den akkumulerede fremtidige forpligtelse. For at sikre dette
anbefaler LEC, at man i overgangsperioden anvender en af lønarterne
910-919, der forlods kan hensætte et beløb pr. lønkørsel. Se
Brugerhåndbogen for Akkordløn afsnit 3.2 side 21.3-21.4 vedr. felterne
til ‘Hensættelse soc. ydelser’.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer i den nævnte løsning.


ad e)

Skifteholdsdrift pr. 4/10 1999 (fra 35 til 34 timer), §4
Nedsættelsen af skifteholds arbejdstid
medfører, at virksom-heder, der anvender Jobregistrering, inden uge
40/1999 skal have ændret mødetidsprofiler.
Lønart 018, Skifteholdsudligning, skal være:
uge 09/1999 – uge 39/1999 kr. 4,99
uge 40/1999 – uge 08/2000 kr. 7,70

LEC retter sammen med de generelle satser.

Generelle satser pr. 1/3 1999 (lønuge 09/1999 ) §20
Vedlagt følger en opdateret oversigt over generelle satser. Samtlige
satser vil LEC oprette pr. lønuge 09/1999 i en kørsel, der afvikles
torsdag, 4/3 1999 kl. ca. 11. Den nævnte kørsel vil oprette satser for
alle virksomheder, der her værdien ‘3’ som vist i master ALON, billede
VKOD felt ‘Generel satsajourf. . . . . 3’


Generel timesats LA 138, Kursus på virksomhedens foran-ledning §29
Satsen forhøjes fra kr. 95,00 pr. time til kr. 100,00 pr. time. Se
venligst afsnittet om ‘Lønartens egen sats’.


Arbejdsmarkedspension. PNN-satser § 3
Satser skal stige med 2 x 0,9 % i overenskomstperioden.

Satserne er:

Ydes af sats pr. 1/3 1999 sats pr. 28/2 2000
Medarbejder 2,20 % 2,50 %
Virksomhed 4,40 % 5,00 %
I alt 6,60 % 7,50 %

Virksomhederne ændrer selv PNN-satser i master ALON, billede VSAT til
lønkørslen for lønuge 09/1999.

Afregningsterminer for PNN ( § 4):
1999: ultimo april august december
2000: ultimo april august december
2001: ultimo marts
Herefter: ultimo hver måned

Håndværkernes arbejdstid (special-tilfælde) § 1
Den fleksible arbejdstid kan gå indtil kl. 18.00, uden at der skal
ydes tillæg. Hvis arbejdstiden p.g.a. overarbejde passerer kl. 18.00,
SKAL der ydes forskydning- eller skifteholdstillæg FRA og MED kl. 17.00.

Gruppeliv
Slagteriernes Gruppeliv har i cirkulære meddelt, at gruppelivspræmien
fra og med lønuge 09/1999 er kr. 80,68 pr. måned, hvilket svarer til kr.
18,62 pr. uge. Virksomhederne ændrer selv gruppelivssats i master ALON,
billede VSAT til lønkørslen for lønuge 09/1999.